دسته: پرسش و پاسخ بیمه ای

حادثه

بیمه شکست حرز

سرقت با شکست حرز

پوشش سرقت با شکست حرز در بیمه نامه احتمالاً شما هم در بیمه‌نامه‌هایی مانند بدنه یا آتش‌سوزی، بندی با عنوان پوشش سرقت با شکست حرز را دیده اید؛ اما پوشش این نوع سرقت‌ها به چه شکل است؟ سرقت با شکست…