هزینه پزشکی ناشی از حادثه

بیمه ایران برای اولین بار در ایران در بیمه های عمر و زندگی، پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه را برای بیمه گذاران خود لحاظ کرده است.

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که بیمه شده یا بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه بابت هزینه پزشکی ناشی از حادثه پرداخت می نماید.

به زبان ساده درصورتی که بیمه شده در برابر خطراتی که براثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت سهامی بیمه ایران تا سقف ۵ میلیون تومان در هر سال این هزینه ها را پرداخت می نماید.

میزان هزینه پزشکی در بیمه عمر مان برابر است با ۰ تا ۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت منوط به آنکه ز سقف ۵ میلیون تومان بیشتر نباشد. این میزان بستگی به میزان حق بیمه پرداختی شما دارد و متناسب با آن کم و زیاد می شود.

اگر پزشک معالج تشخیص دهد که انتقال بیمه شده اورژانسی است و امکان معالجه بیمه شده در محل وقوع حادثه نباشد، جزء هزینه های پزشکی محسوب می شود و قابل پرداخت است.

بیمه گر می تواند اسناد و مدارک پزشکی بیمه شده را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق نماید.

هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد. مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز پس از پرداخت هزینه، صورتحساب آن به بیمه گر تسلیم شده باشد و با رعایت شرایط زیر پرداخت می شود:
۱) درمان بیمه شده باید حداکثر ظرف دو سال از پایان مدت بیمه شروع شده باشد.
۲) حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر برای هر حادثه معادل بیست درصد سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و دائم (هر کدام بیشتر باشد) خواهد بود.

نکته : مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می گردد.

هزینه پزشکی