نقص عضو و از کار افتادگی

نقص عضو یا ازکار افتادگی دائم (کلی یا جزئی) : منظور از نقص عضو و یا ازکار افتادگی دائم (کلی یا جزئی) قطع، تغییر شکل و یا ازدست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است، که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

درصورتی که بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط بیمه عمر و جدول نقص عضو آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه پرداخت نماید.
در بیمه های عمر پوشش های از کارافتادگی نسبت به شغل بیمه گذار و طبقه شغلی آنها تعیین می گردد.
درصورت اخذ پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی دائم و کلی و محقق شدن این امر برای بیمه گذار، شرکت بیمه موظف به پرداخت ادامه حق بیمه بیمه گذار بوده و بیمه گذار معاف از پرداخت سایر اقساط بیمه می گردد و همچنین میتواند در پایان قرارداد از اندوخته بیمه عمر و مستمری خود استفاده نماید.
درصورت اخذ پوشش تکمیلی دریافت مستمری درصورت از کارافتادگی کامل و دائم در بیمه زندگی مان، شرکت بیمه ایران موظف به پرداخت ۱۰ سال مستمری سالیانه تا سه برابر آخرین حق بیمه پرداختی بیمه شده مکلف می گردد.
تبصره: برای تهیه پوشش های تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم و همچنین پوشش دریافت مستمری درصورت از کارافتادگی، می بایست بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی بوده و شاغل باشد.

از کار افتادگی کلی و دائم چیست؟
از کار افتادگی کلی و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در انجام هرگونه شغل یا فعالیت در اثر حادثه. مواردی شامل: فقدان دید از دو چشم، قطع یا از کار افتادگی دو دست و یا هر دو پا وغیره.

سرمایه و معافیت از پرداخت حق بیمه شامل از کارافتادگی هایی می شود که پس از شروع بیمه و قبل از ۶۰ سالگی شروع شده و منطبق با تعاریف فوق باشد. مشروط بر اینکه:

ناتوانی کامل بیمه شده حداقل شش ماه بلاانقطاع ادامه یابد و مراتب ازطرف پزشک معتمد بیمه ایران تایید شود.

شروع بیماری منشاء ناتوانی یک سال پس از تاریخ قرارداد باشد و یا ناتوانی دراثر حوادث مشمول بعد از شروع قرارداد باشد.

نقص عضو و از کارافتادگی